W dniu 1 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1023)

Zmiana polega na korekcie § 14 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia, poprzez wskazanie klas w określonych typach szkół artystycznych, w których nie przeprowadza się egzaminu promocyjnego.

Zmiana została już uwzględniona w umieszczonym na naszej stronie tekście rozporządzenia.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 607.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 kwietnia 2019 r.