W dniu 14 listopada 2018 r. zostało publikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2140

Zgodnie z § 3 rozporządzenia zmieniającego, zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ponadto zgodnie z dyspozycją § 2 rozporządzenia zmieniającego, dyrektorzy szkół i placówek, w terminie do dnia 1 marca 2019 r.:

1) dostosują długość i organizację przerw międzylekcyjnych do wymagań określonych w § 14 ust. 3 rozporządzenia, w zmienionym brzmieniu, oraz

2) zapewnią przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym  zostały już ujęte w tekście ujednoliconym rozporządzenia, znajdującym się na naszej stronie. Zmiany zostały zaznaczone kolorem zielonym.

>> link do rozporządzenia <<