W dniu 25 stycznia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 stycznia 2019 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Rozporządzenie wprowadza regulację wprowadzającą system punktowy odnośnie oceny spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2019 r. poz. 148. 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 26 stycznia 2019 r.

Znajdujące się w bazie aktów prawnych rozporządzenie MKiDN w sprawie oceny pracy nauczycieli uwzględnia w swojej treści powyższą zmianę. Zmiany zostały wyróżnione kolorem zielonym.

>> link do rozporządzenia <<