W dniu 3 kwietnia 2019 r. weszły w życie:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty Dz. U. z 2019 r. poz. 625

oraz

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego Dz. U. z 2019 r. poz. 626.

Zgodnie z powyższymi zmianami, w sytuacji gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, dyrektor ma możliwość powołania w skład tych zespołów innych nauczycieli spoza danej szkoły. Dotyczy to także osób, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a aktualnie nie są zatrudnione w żadnej szkole lub placówce.

Drugą zmianą wprowadzaną powyższymi rozporządzeniami jest zwiększenie z 20 do 25 liczby uczniów przypadających na kolejnego nauczyciela wchodzącego w skład zespołu nadzorującego egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny i odpowiednio 30 osób w przypadku egzaminu maturalnego.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w treści umieszczonych na naszej stronie rozporządzeń w powyższym zakresie.

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

  • egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzony w dniach 10 – 12 kwietnia 2019 r.
  • egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r.
  • egzamin maturalny będzie przeprowadzony w dniach 6 – 25 maja 2019 r.