W dniu 13 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod poz. 686.

Rozporządzenie weszło w życie (z wyłączeniem § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 11 ust. 1, które wejdą w życie z dniem 1 września 2019 r.) z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 14 kwietnia 2019 r.

Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na § 17 do 22, zawierające przepisy przejściowe względem dotychczasowego rozporządzenia. Zwłaszcza dotyczy to § 20 i 21, zgodnie z którymi do postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia oraz rekrutacji do klasy I dotychczasowego liceum plastycznego, stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli rozporządzenia z dnia 15 maja 2014 r.

 >> link do rozporządzenia <<