W dniu 1 kwietnia 2019 r. (i nie jest to żart prima aprilisowy!) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru, czyli Centrum Edukacji Artystycznej.

Nowe rozporządzenie w sposób wyraźny określa rodzaje zadań powierzonych Centrum przez Ministra, realizowanych w zakresie organu prowadzącego dla szkół artystycznych, których prowadzenie należy do właściwości ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz organu nadzorującego dla wszystkich szkół i placówek artystycznych.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 607.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2019 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.