W dniu 8 października 2019 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2019 r.w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego  oraz trybu postępowania odwoławczego.

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod poz. 1906.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia wchodzi ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 9 października 2019 r. 

>> link do tekstu rozporządzenia <<